ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย

    ผลงานทางด้านเครื่องประดับของเมโสโปเตเมียนั้น มีความงดงามที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 2,700 และ 2,300 ปีก่อนคริสตศักราช สิ่งของมีค่าที่ขุดค้นพบที่สุสานราชวงศ์กษัตริย์ที่เมืองเออร์นั้นเป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะพระราชินี Pu-abi มีเครื่องประดับที่เป็นใบไม้ดอกไม้ ซึ่งเป็นงานออกแบบเพื่อการตกแต่งที่สวยงาม เป็นผลงานที่มีความประณีตสูง มีการทำแผ่นทอง ดุนลาย และสร้างลวดลายได้อย่าง ละเอียด โดยมากผลิตเครื่องประดับของเมโสโปเตเมียนิยมใช้เทคนิคการเคาะทุบด้วยค้อนในการขึ้นรูปทรง และการใช้ตะปูหัวแบบต่างๆ มาตกแต่งรายละเอียด จึงทำให้ผลงานเครื่องประดับของเมโสโปเตเมียมีความงดงาม ส่วนการร้อยเครื่องประดับในเมโสโปเตเมียปรากฏเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช โดยราชวงศ์ชาวสุเมเรี่ยน ที่เมืองเออร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียในสมัยสมเด็จพระราชินี Pu-abi อีกเช่นกัน […]

Read Article →

ศิลปกรรมในดินแดนเมโสโปเตเมีย

ศิลปกรรมในดินแดนเมโสโปเตเมีย           เมโสโปเตเมียเป็นชื่อดินแดนที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ริมแม่นํ้า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและแร่ธาตุต่างๆ จึงเป็นที่ตั้งของชนเผ่าต่างๆ หลายชนเผ่า ชนเผ่าเหล่านี้มีความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน เช่น การนับถือบูชาเทพเจ้าประจําสถานที่ต่างๆ เช่น เทพเจ้าแห่งพายุ เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า เนื่องจากเชื่อว่า สิ่งทั้งหลายในธรรมชาติล้วนเป็นไปตามความพอใจของเทพเจ้าผู้เข้าถึงสัจธรรมแห่งเทพเจ้าได้ก็คือ นักบวชหรือพระ   ดังนั้น พระจึงมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ และเปรียบเสมือนตัวแทนของเทพเจ้า วัดจึงกลายเป็นสถานที่สถิตย์ของเทพเจ้า เป็นที่ประกอบพิธีกรรม เป็นศูนย์กลางของการปกครอง และเป็นแหล่งผลิตงานศิลปะที่มีคุณค่ายิ่ง จึงนับว่าการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยนี้มีแรงผลักดันมาจากความเลื่อมใสในศาสนาและการเอาใจเทพเจ้า งานศิลปะที่สําคัญส่วนใหญ่เป็นผลงานของเผ่าซูเมอร์ (Sumer) และบาบิโลเนีย […]

Read Article →

ประติมากรรมอัสซีเรีย

           ลักษณะสําคัญของประติมากรรมอัสซีเรียเป็นแบบเหมือนจริงมีความละเอียดลออ แสดง กล้ามเนื้อ เส้นเลือดตามแขนขาของรูปคน หรือ สัตว์ โดยเน้นให้เห็นอย่างเด่นชัดทําให้เกิดความรู้สึก แข็งแรงหนกแน่น ตลอดจนสามารถแสดงความรู้สึกออกมาอย่างสมบูรณ์ ภาพประติมากรรมนูนสูง เรียกว่า ลามาสสุ (LAMASSU) หรือ รูปวัวมีปีกที่มีศรีษะเป็นคน สูง 16 ฟุต จาก พระราชวังของพระเจ้าซาร์กอนที่ 2 อายุราว 720 B.C. ภาพประติมากรรมนูนต่ำ รูปสิงโตตัวเมียที่กำลังนอนบาดเจ็บ […]

Read Article →

พระราชวังของพระเจ้าซาร์กอน

พระราชวังของพระเจ้าซาร์กอน  สถาปัตยกรรม สิ่งที่แสดงสำคัญถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอัสซีเรียและมีความสำคัญที่สุด คือ พระราชวังของพระเจ้าซาร์กอน (Sargon) ที่คอร์ซาบัด (Khorsabas) (คนละองค์กับพระเจ้า Sargon แห่ง Akkad) พระราชวังนี้สร้างเมื่อประมาณ 2,340 – 2,180 B.C. มีลักษณะเป็นกำแพงสูงทึบเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าการก่อสร้างตึกสูงเป็นชั้น ๆ โดยมีพระราชวังอยู่ชั้นบนสุดนั้นเพื่อให้พ้นจากอุทกภัย ตัวตึกสามารถเดินขึ้นไปทางบันไดหรือขี่รถม้า (Chariot) เพื่อไปถึงชั้นบนสุดได้ โดยรถม้าจะอาศัยทางลาด ตัวพระราชวังก่อด้วยอิฐเคลือบ ทำให้พื้นผิวมีลักษณะเป็นมันงดงามมาก ประตูทางเข้า […]

Read Article →

ประตูอิชตาร์ (The Ishtar Gate)

ประตูอิชตาร์ (The Ishtar Gate)           ในสมัยของพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์นั้นได้มีการสร้างกำแพงล้อมรอบกรุงบาบิโลนเอาไว้ โดยมีประตูหลวงที่เรียกว่า “ประตูอิชตาร์” (The Ishtar Gate) จุดประสงค์ในการสร้างประตูนั้นเพื่อถวายแก่มหาเทวีอิชตาร์ (Ishtar) อันเป็นเทวีประจำเมืองและเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งชาวบาบิโลเนียเคารพนับถือเช่นเดียวกับเทพเจ้ามาร์ดุค (สัตว์ผสมระหว่างงู ปลา นกอินทรี และสิงโต)            ประตูนี้มีขนาดสูง 47 ฟุต สร้างประมาณ […]

Read Article →